De geschiedenis van koffie :

Koffie werd waarschijnlijk het eerst door de mens opgemerkt in Oost-Afrika. Volgens een legende zag een Ethiopische herder dat zijn geiten na het eten van bepaalde struikbessen erg opgewonden werden.  De herder plukte er wat, kookte ze en verkreeg een aftreksel met een tot dan toe onbekende geur.  Die drank was bitter, maar gaf ook een gevoel van voldoening en helderheid van geest.  Dit gebruik werd opgemerkt door Arabische handelaars.

 

Naar alle waarschijnlijkheid hebben Arabieren de teelt van koffieplanten in gang gezet.  Koffie werd spoedig populair in de meeste islamitische landen. De koffienaam mokka verwijst naar Mokka, een havenstad aan de Rode Zee vanwaar de koffie naar Egypte en Syrië werd getransporteerd.

 

Het eerste Europese koffiehuis zou in het zestiende-eeuwse Venetië zijn geopend.  Op het einde van de 17e eeuw smokkelden Nederlandse zeevaarders Coffea arabica van Mokka naar Java, waar deze plant goed bleek te groeien. De Nederlanders brachten ook koffie naar Sri Lanka en Zuid-Amerika, waar de koffiecultuur van start ging in de 18e eeuw. Aldus verspreidde de productie zich snel over de meeste tropische gebieden. De exotische, en toen nog exclusieve, drank werd op het einde van de 17e eeuw slechts door een handjevol mensen uit de gegoede burgerij gedronken maar vanaf begin 18e eeuw werd de drank steeds populairder en kwamen overal koffiehuizen op. Koffie werd steeds goedkoper, zodat niet alleen de elite maar de hele bevolking koffie ging drinken. Vanaf 1750 werd het volksdrank nummer één (het verstootte bier van de eerste plaats) en die positie heeft koffie nog steeds.

The history of coffee :

Coffee was probably the first time by the man noted in East Africa. According to a legend, an Ethiopian Shepherd saw that his goats were very exceted after eating certain bush berries. The Shepherd picked some, boiled them and obtained an extract with a unknown smell. That brew was bitter, but also gave a sense of accomplishment and clarity of mind. This use was picked up by Arab traders.

 

 

In all probability, Arabs started the cultivation of coffee plants. Coffee became soon popular in most Islamic countries. The coffee name Mocha refers to Mokka, a port city on the Red Sea from where the coffee was transported to Egypt and Syria.

 

The first European Coffee House were probably opened in the sixteenth-century in Venice. At the end of the 17th century Dutch sailors smuggled Coffea arabica of Mokka to Java, where this plant was found to grow well. The Dutch brought coffee plants to Sri Lanka and also South America, where the coffee culture began in the 18th century. So the production quickly spread over most tropical areas.

 

The exotic and still exclusive drink was at the end of the 17th century only enjoyed by a handful of people from the upper class, but starting from the beginning of the 18th century the drink became more and more popular, and eveywhere coffee houses were started.  Coffee was getting cheaper, so that not only the elite but the entire population went drinking coffee. Starting from 1750 became the national drink number one (beer had the first place) and that position has coffee still.